بخش قونسلی سفارت از اول ماه می ۲۰۱۷ به روز های جمعه مسدود است

آگهی

بخش قونسلی سفارت از اول ماه می ۲۰۱۷ به روز های جمعه مسدود است

در روز های دوشنبه تا پنجشنبه هر نوع مراجعه به اساس اخذ نوبت قبلی از ویب سایت صورت گرفته می تواند

از آغاز ماه می ۲۰۱۷ مراجعة بدون نوبت اخذ قبلی قطعاً پذیرفته نمی شود

مهاجرین تازه وارد که کارت الما دارند، و افغان های مقیم فنلند می توانند از دوشنبه تا پنجشنبه بین ساعت ده صبح تا ساعت یک پس از ظهر بدون اخذ نوبت قبلی مراجعه کنند

announcement2

ADDRESS

: آدرس بخش خدمات قونسلی و پذیرش مراجعین
Consular Section & Postal Address:
Källängstorget 10
Näset Centrum
18144 Lidingö
Sweden
Tel Consular: 0046 720162265
Find us by public transportation   آدرس ما با استفاده از ترانسپورت شهری
SL.SE

OPENING HOURS

The Consular Office receives applications based on prior appointment only or as explained for particular consular service. LMA card holders and Afghan nationals residing in Finland can attend the office 10:00 to 13:00 Monday to Thursday. No prior appointment is required.

Visa applications are received from 10:00 to 13:00, Monday to Thursday. No prior appointment is required.
The reception office is closed on Fridays.

Chancery

Skepparbacken 2B
Saltsjö-Duvnäs
13150 Nacka 
Sweden
 
 
 

EMBASSY OF AFGHANISTAN 2017 - STOCKHOLM