تصدیق اصلیت اسناد

تصدیق اسناد و اسناد تحصیلی

اساساً مسئولیت قونسلی ها تائید اصلیت مُهر و امضای درج شده در اسناد است و مندرجات اسناد را در بر نمی گیرد؛ از همین رو، صرفاً مُهر و امضای مسئولین وزارت های خارجه را تصدیق کرده می توانند

بدون درنظرداشت نوعیت سند، بخش قونسلی سفارت صرفاً به تائید اسنادی اقدام کرده می تواند که نظر به محل صدور، از قبل به تائید وزارت خارجة افغانستان و یا وزارت خارجة سویدن و یا فنلند رسیده باشد

متقاضیان محترمی که خواهان تصدیق اصلیت اسناد صادره از افغانستان اند، باید از قبل به ثبت و تائید اسناد مربوطه در ریاست امور قونسلی وزارت خارجه اقدام کنند. تذکره، اسناد تحصیلی، نکاح خط، اسناد سرپرستی، سند مجردی، و هر آن سند دیگری که به ثبت و تائید بخش قونسلی سفارت نیازمند باشد، باید از قبل در ریاست قونسلی وزارت خارجه در کابل تصدیق شده باشد.

از آغاز سال ۱۳۹۵ خورشیدی برای سپردن هر نوع سند به بخش قونسلی، باید وقت را از قبل ریزرف کنید. به این منظور به صفحه اول ویب سایت مراجعه کنید

بخش قونسلی سفارت در روز های جمعه از پذیرش مراجعین محترم معذرت می خواهد

ADDRESS

: آدرس بخش خدمات قونسلی و پذیرش مراجعین
Consular Section & Postal Address:
Källängstorget 10
Näset Centrum
18144 Lidingö
Sweden
Tel Consular: 0046 720162265
Find us by public transportation   آدرس ما با استفاده از ترانسپورت شهری
SL.SE

OPENING HOURS

The Consular Office receives applications based on prior appointment only or as explained for particular consular service. LMA card holders and Afghan nationals residing in Finland can attend the office 10:00 to 13:00 Monday to Thursday. No prior appointment is required.

Visa applications are received from 10:00 to 13:00, Monday to Thursday. No prior appointment is required.
The reception office is closed on Fridays.

Chancery

Skepparbacken 2B
Saltsjö-Duvnäs
13150 Nacka 
Sweden
 
 
 

EMBASSY OF AFGHANISTAN 2017 - STOCKHOLM