بخش قونسلی سفارت به روز های جمعه و در روز های رخصتی ملی افغانستان، به شمول نوروز، روز استقلال، ایام عید، اول ماه مبارک رمضان، روز شهید، و رخصتی های سویدن “صرفاْ روز های سرخ” از پذیرش مراجعین محترم معذرت می خواهد
. در روز های جمعه، پذیرش صرفاً به اساس وقت قبلی ملاقات صورت گرفته می تواند.
د سفارت قونسلی څانګه د جمعی او د افغانستان او د سویدن د ملی رخصتیو پر ورځو د ګران مراجعینو د منلو څخه معذرت غواړی. د جمعی پر ورځو د قونسلی څانګه یوازی هغه مراجعین منی چی د ملاقات مخکینی وقت ولری.

ADDRESS

: آدرس بخش خدمات قونسلی و پذیرش مراجعین
Consular Section & Postal Address:
Källängstorget 10
Näset Centrum
18144 Lidingö
Sweden
Tel Consular: 0046 720162265

Monday to Thursday 09:00 to 16:30

Find us by public transportation   آدرس ما با استفاده از ترانسپورت شهری
SL.SE

OPENING HOURS

Passport appointment:
appointment.passport@embassyofafghanistan.se
Tazkera appointment:
appointment.tazkera@embassyofafghanistan.se

Visa applications are received from 10:00 to 13:00, Monday to Thursday. No prior appointment is required.
The reception office is closed on Fridays.

Chancery

Skepparbacken 2B
Saltsjö-Duvnäs
13150 Nacka 
Sweden
 
 
 

EMBASSY OF AFGHANISTAN 2017 - STOCKHOLM