پاسپورت الکترونیک


رهنمود درخواست پاسپورت ماشین خوان یا الکترونیک:

به هر پرسش خارج از این رهنمود فقط پس از مراجعه به بخش قونسلی پاسخ داده می شود.

با آغاز روند صدور پاسپورت های ماشین خوان، مدت اعتبار پاسپورت های قبلی یا دستنویس، به هیچ صورت قابل تمدید نیست. از همین رو مراجعین محترمی که خواهان تمدید مدت اعتبار پاسپورت قبلی شان هستند، لطفاً مطابق این رهنمود به اخذ پاسپورت جدید اقدام کنند. به همین ترتیب مسافرت با پاسپورت قبلی دستنویس به هیچ وجه توصیه نمی شود.

بخش قونسلی سفارت افغانستان در سویدن، مطابق محدودة مسئولیت و صلاحیت ها، برای فعلاً صرفاً تقاضانامه های هم میهنان مقیم سویدن و فنلند را برای صدور پاسپورت می پذیرد. شهروندان افغانستان مقیم فنلند در مطابقت به جدول زمانی مسافرت تیم سیار خدمات قونسلی که در همین ویبسایت در بخش آگاهی ها نشر می گردد، در ایام معینه به محل عرضة خدمات در فنلند مراجعه کنند. شهروندان افغانستان در سایر کشور ها و یا دارای اسناد اقامت کشور های دیگر به نماینده گی های افغانستان در کشور های مربوطه مراجعه کنند.

زمان مراجعه و سپردن اسناد:

 1. مشخص ساختن وقت به منظور مراجعه به بخش قونسلی حتمی است. شرایط استثنایی در بخش آگاهی درج گردیده که شهروندان افغانستان مقیم فنلند، افراد دارای کارت الما و کسانی که اصل تذکرة تائید شده در وزارت خارجه را داشته باشند، می توانند بدون نوبت قبلی مراجعه کنند.
 2. لطفاً به هیچ دلیلی بدون مشخص ساختن وقت قبلی جهت اخذ پاسپورت مراجعه نکنید. 
 3. برای مشخص ساختن وقت مراجعه از صفحة اول همین ویبسایت استفاده شود. وقت مراجعه توسط تیلفون و پیام مشخص شده نمی تواند و فقط به صورت انلاین وجود دارد.
 4. وقت برای هر فرد، حتا اعضای عین خانواده و کودکان به صورت جداگانه تعیین می گردد.
 5. پاسپورت های ماشین خوان برای هر فرد به شمول نوزدان به صورت جداگانه صادر می گردد. از همین رو حضوریابی شخص تقاضاکننده به شمول کودکان در روز سپردن اسناد حتمی است. اسناد به هیچ صورت در غیاب شخص سپرده شده نمی تواند.
 6. پس از آن که اسناد مورد نظر را به بخش قونسلی سپردید، نام متقاضی در صورت چاپ شدن پاسپورت در صفحه اول همین ویبسایت نشر می گردد. زمان دقیق دریافت پاسپورت مشخص نبوده ولی در صورتی که کمبود در اسناد موجود نباشد، مسئول بخش قونسلی زمان احتمالی دریافت پاسپورت را مشخص می سازد. لطفاً پیش از فرا رسیدن زمان متذکره و قبل از نشر نام تان در صفحه اول همین ویبسایت، برای دریافت پاسپورت تماس نگیرید.
 7. صدور پاسپورت جدید حد اقل چهل روز کاری را در بر می گیرد. لطفاً برنامه سفر را صرفاً پس از دریافت پاسپورت تنظیم کنید.

فورم یا تقاضانامه ی پاسپورت:

چون چاپ پاسپورت در خارج از سویدن صورت می گیرد، بخش قونسلی هیچ نوع کمکی در مورد معطل قرار دادن روند صورت پاسپورت الی تکمیل شدن اسناد، کرده نمی تواند. اگر اسناد تکمیل نبود، تقاضاکننده مکلف است مجدداً به مشخص ساختن وقت اقدام کند:

 1. در فورم تقاضای پاسپورت، معلومات مورد نظر را به رنگ سیاه و به صورت خوانا و دقیق درج کنید.
 2. درج معلومات به انگلیسی و هم چنان به یکی از دو زبان رسمی کشور «پشتو و یا فارسی-دری» حتمی است.
 3. امضای شخص از روی تقاضانامه در محل معین در پاسپورت چاپ می شود. لطفاً توجه کنید که امضا به چوکات تماس نکند. بهتر است امضای تان را در روز سپردن اسناد و در مقابل شخص مسئول درج کنید.
 4. اندازة قد به سانتی متر باید به صورت دقیق در تقاضانامه درج شود، زیرا در پاسپورت دقیقاً همین اندازه درج می گردد.
 5. پس زمینة تصویر تقاضاکننده باید کاملاً سفید باشد. لطفاً تصویر را به سایز معینه مطابق معلومات مندرج در فورم ۵x۵ و مستقیماً از جلو که هر دو گوش قابل دید باشد، بردارید. برای سهولت بیشتر یک پایه ماشین عکسبردار در بخش قونسلی سفارت نصب گردیده که می توانید از آن استفاده کنید.
 6. در صورت مفقود شدن پاسپورت قبلی، باید موضوع به پولیس محل گزارش یافته و اصل گزارش به بخش قونسلی سپرده شود تا پاسپورت قبلی از اعتبار ساقط گردد. برای دریافت پاسپورت جدید تمام مراحل اخذ پاسپورت جدید مجدداً طی می گردد.
 7. تغییر نام شخص تابع قوانین مشخص و نافذ در افغانستان بوده و فقط پس از طی مراحل قانونی در داخل کشور قابل پذیرش می باشد. برای تغییر تخلص یا نام خانواده گی، مثلاً در صورت ازدواج، لطفاً نکاحنامة تائید شده با خود داشته باشید. افرادی که به تغییر نام بدون طی کردن مراحل مطابق قوانین افغانستان، مبادرت ورزیده اند، لطفاً بدون مدارک قانونی صادره از مراجع رسمی افغانستان مراجعه نکنند. تغییر نام مطابق به قوانین سایر کشور ها به هیچ صورت پذیرفته نمی شود.
 8. در صورت درج معلومات نادرست در تقاضانامه و چاپ آن در پاسپورت، شخص متقاضی مکلفیت داشته و باید تمام مخارج رفع اشتباه را که نیاز به صدور پاسپورت جدید دارد، به عهده بگیرد.

مدارک مورد نیاز:

 1. برای هر متقاضی پاسپورت باید یک فورم یا تقاضانامة جداگانه مطابق شرایط فوق خانه پری شود.
 2. موجودیت تذکره حتمی است. کاپی تذکره مگر این که اصل آن نزد اداره مهاجرت بوده و در کاپی تصدیق شده باشد، پذیرفته نمی شود. هر تذکره به صورت جداگانه بررسی می گردد و در صورت نیاز برای تائید به مراجع مربوطه در افغانستان فرستاده می شود. برای آن که در روز مصاحبه به مشکلی برنخورید، لطفاً اصل و یک کاپی تمام مدارک شناسایی تان از افغانستان و کشور میزبان را با خود بیاورید. اسناد مهاجرت و اقامت در کشور میزبان، تذکره تابعیت تصدیق شده در ریاست قونسلی وزارت امور خارجة افغانستان، پرشونبیویس، فامیلی بیویس و اصل هر سندی دیگر را که در اختیار دارید، با خود داشته باشید. در حالی که موجودیت تذکرة تصدیق شده حتمی است؛ ارائة اسناد بیشتر به تسریع روند تثبیت هویت و صدور پاسپورت کمک می کند.
 3. برای کودکانی که در کشور مقیم به دنیا آمده اند، سند تولد که نام پدر در آن درج باشد و فامیلی بیویس و تذکره های تصدیق شدة پدر و مادر یا پاسپورت الکترونیک پدر و مادر را با خود داشته باشید.
 4. برای افرادی که صرفاً کارت های مؤقت یا LMA ارائه می دهند و هیچ نوع سند دیگر برای تثبیت هویت ندارند؛ پس از مصاحبه و دریافت مدارک لازم و حصول اطمینان از مراجع ذیربط، سند کتبی هویت صادر می گردد تا به اساس آن به طی مراحل امور مربوطه در مراجع کشور میزبان اقدام و متعاقباً پس از اخذ تذکره غیابی و تکمیل نمودن شرایط به اخذ پاسپورت مبادرت کنند.

طریقة دریافت پاسپورت:

 1. به مجرد چاپ شدن پاسپورت نام شخص در همین صفحه نشر می گردد. لطفاً در مطابقت به لست ها جهت اخذ پاسپورت مراجعه کنید. در صورتی که نمایندة شخص جهت اخذ پاسپورت مراجعه می کند، لطفاً کاپی سند هویت هر دو فرد را در هنگام اخذ پاسپورت به دفتر قونسلی بسپارند. لطفاً به منظور تسلیمگیری پاسپورت هیچ گاه در زمان خارج از جدول داده شده که بین ساعت ۲ تا ۳:۴۵ دوشنبه تا پنجشنبه است، مراجعه نکنید. 

بها و مدت اعتبار پاسپورت:

 1. مدت اعتبار پاسپورت های ماشین خوان، پنج سال است.
 2. هر پاسپورت در بدل مبلغ ۱۲۲۰ کرون سویدنی صادر می گردد که بهای پُست کردن پاسپورت از مرجع صدور (محل چاپ) به آدرس بخش قونسلی سفارت در سویدن نیز شامل آن است.
 3. بهای پاسپورت ماشین خوان، نظر به ارزش تبادلة کرون سویدنی در مقابل دالر و یورو قابل تغییر است.


قانون پاسپورت افغانستان

 

د برقی یا ماشین لوستنی پاسپورټ د غوښتنې کړنلاره

د نوی برقی پاسپورټونو د توزیع د پروسی له پیل کیدو سره، د مخکینیو لاس لیکلی پاسپورټونو د اعتبار موده د تمدید وړ ندی. له دی کبله هغو هیوادوالو نه چی د مخکنیو پاسپورټونو تمدیدولو ته اړتیا لری هیله کیږی چی د نویو برقی پاسپورټونو غوښتنه وکړی.

په سویدن کی د افغانستان د سفارت د قونسلګری برخی د دندو او مسوولیتونو په نظر کی نیولو سره، په اوسنی محال کی یوازی په سویډن او فنلند کی د میشته هیوادوالو غوښتنلیکونو منل کیږی.

د وخت نیول او د لازمو اسنادو وړاندی کول

    . د پاسپورټ د غوښتنی لپاره، مخکی له دینه چی سفارت ته ورشی، د کتنی د وخت نیول ضروری دی.

    د ټولو مراجعه کونکو څخه غوښتنه کیږی چی  د پاسپورت د غوښتنلیک په اړه د وخت د جوړولو دپاره د سفارت د قونسلګری برخی سره په مخامخ ډول تماس ونه نیسی او یوازی د ویبسایت له لاری د وخت د نیولو د پاره اقدام وکری.

 مراجعه کونکی،که د یوی کورنی غړی هم وی، باید دپاسپورت د غوښتنلیک د استولو لپاره بیل بیل وخت ونیسی..

ماشین لوستنی پاسپورټونه هر کس ته، د کوچنیانو او نوی زیږیدلی ماشومانو په شمول، په بیله توګه ورکول کیږی. له همدی امله هر مراجعه کونکی (د کوچنیانو او نوى زيږیدلی ماشومانو په شمول) مكلف دى چى د اسنادو د تسليمولو په وخت کی حاضر وی. د قونسلګری برخه هیڅ اسناد د مراجعه کونکی په غیابت کی نه منی. .

نوى پاسپورټ تقريبآ څلویشت کاری ورځو کی چاپيږی. هیله ده چی د پاسپورټ د ترلاسه کولو وروسته د سفر تیاری وکړی.

د پاسپورټ د غوښتنلیک فورمه 

په مهربانى سره دا لاندينى معلومات په غور سره ولولى او خپل اسناد د همدى معلوماتو په بنسټ جوړ کړی.

د هر غوښتنلیک سره چی د بشپړو اسنادو موجودیت  حتمی دی او بی له اسنادو د غوښتنلیکونو کارونه پر مخ نه بیول کیږی.

.

        ١. په مهربانى سره د غوښتنلیک فورمه په واضحه توګه په تور قلم یا رنګ سره ‌‌‌‌‌‌ډکه کړی.

        ٢. دا حتمی ده چی په فورمه كى معلومات هم په انګلیسی او هم د افغانستان په رسمی ژبه  (پشتو يا درى-فارسى) باندى وليكل شى.

        ٣. د مراجعه كوونكى لاسليك د غوښتنلیک څخه په پاسپورټ کی کاپی کیږی، نو له همدی امله د لاسلیک په برخه کی پاملرنه وکړی. لاسليك بايد چى د چوكاټ په مینځ کی راشی.

٤. د قد اندازه په سانټی متر کی او په دقیقه توګه ولیکی، ځکه چی په پاسپورټ کی به په همغه ‌‌‌‌‌‌ډول لیکل کیږی.

٥. د عکس پر شا مه لیکۍ او د پاملرنی وړ ده چی عکس د معینی اندازی سره سم په څرګند ‌‌‌‌‌‌ډول واخیستل شی تر څو د مراجعه کونکی دواړه غوږونه په کی ولیدل شی. مراجعین کولای شی چی په سفارت کی  د ځای پر ځای شوی عکس اخیستنی ماشین څخه کار واخلی.

                   ۶. كه چيرته پاسپورت ورک او غلا شی نو دا حتمی ده چی د پولیس راپور سفارت ته وروړل شی تر څو سفارت وکولی شی چی پاسپورټ ناچل ثبت کړی.

           ۷. د نوم بدلول بیل او خاص قانون لری او هغه د افغانستان د اوسنیو قانونو په بنسټ سرته رسیږی. هغه هیوادوال چی خپل نوم او یا هم د کورنی نوم پس له واده نه بدل کړی وی، دوی باید چی ځان سره  نکاح خط یا نکاح نامه ولری. هغه هیوادوال چی خپل نومونه یی د نورو دلایلو پر بنسټ بل کړی، هغوی سره باید چی ټول قانونی اسناد موجود وی.

هغه مراجعه کوونکی چی ونشی کولای دا اسناد برابر کړی د هغوی غوښتنلیک نه منل کیږی.

         ۸. د قونسلګری برخی ته د ناسمو يا غلطو معلوماتو ورکول او د دغو ناسمو معلوماتو چاپیدل په پاسپورټ کی د مراجعه کوونکی ذمه وارى ده. دا یوازی کیدای شی چی د نوی پاسپورټ په چاپیدو سره جوړ شی چی ددی نوی پاسپورټ مصرف به د مراجعه کوونکی په غاړه وی.

اړین سندونه 

          ١. هر مراجعه كوونكى نه په كار ده چى يوه بيلنى د غوښتنلیک فورمه ‌‌‌‌‌‌ډکه کړی. په مهربانی سره دا لاندینی کړنلاری په پام کی ونیسۍ:

          ٢. د ‌‌‌‌‌‌ډیرو ستونځو نه د مخنیوی لپاره، هر مراجعه كوونكى ته لازمه ده چى د لاندينى سندونو  اصل او يوه كاپى ځان سره د قونسلګری برخی ته راوړی:

د اصلی تذکری شتون حتمی ده که چیزی اصلی تذکره د مهاجرت د اداری سره وی، نو باید د تذکری پر کاپی باندی د مهاجرت د اداری مهر واخیستل شی. تذکره په هر صورت کی له سره څیرل کیږی او که ضرورت وی د افغانستان د نفوسو د ٍثبتولو اداری ته د لا زیاتو څیرلو د پاره لیږل کیږیږ

د ک‌‌‌‌‌‌ډوالی او یا د شتمیدو سندونه، او تصدیق شوی تذکره اړین ده، د زیاتو سندونو وړاندی کول، کولای شی چی د پیږندنی او د غوښتنلیک د بشپړیدو لړه چټکه کړی خو د تصدیق شوی تذکری موجودیت اړین بلل کیږی

            ٤. د هغو ماشامانو پيداینه چی په کوربه هیواد کی شوی وی نو د هغوی د زیږیدنی تصدیق، فامیلیبیویس، د اقامت کارت او د پلار د هویت اسناد باید سفارت ته وښودل شی.

د پاسپورټ په لاس راوړل 

د پاسپورت د چاپ کیدلو سره سم د متقاضی نوم په همدغه ویبپاڼه کی خپریږی. متقاضی یا د هغه استازی کولای شی چی د دواړو د هویت د اسنادو د کاپی د سپارلو نه وروسته، پاسپورت د اعلان شوی مهالویش له مخی تر لاسه کری.

 

د پاسپورټ بیه او د چلیدو موده

١. د ماشين لوستنى پاسپورټ د چلیدو موده پنځه كاله ده.

٢. د يو پاسپورټ بیه ۱۲۲۰سويدنى كرونه ده چى په دى بيه كى د بهر څخه تر سفارت پوری د پاسپورټ د استولو بيه هم شامله ده.

٣. د يادونى وړ ده چی د سويدنى كرونو بيه د ‌‌‌‌‌‌ډالرو او یورو په پرتله بدلیدونکی ده.

 

ADDRESS

: آدرس بخش خدمات قونسلی و پذیرش مراجعین
Consular Section & Postal Address:
Källängstorget 10
Näset Centrum
18144 Lidingö
Sweden
Tel Consular: 0046 720162265
Find us by public transportation   آدرس ما با استفاده از ترانسپورت شهری
SL.SE

OPENING HOURS

The Consular Office receives applications based on prior appointment only or as explained for particular consular service. LMA card holders and Afghan nationals residing in Finland can attend the office 10:00 to 13:00 Monday to Thursday. No prior appointment is required.

Visa applications are received from 10:00 to 13:00, Monday to Thursday. No prior appointment is required.
The reception office is closed on Fridays.

Chancery

Skepparbacken 2B
Saltsjö-Duvnäs
13150 Nacka 
Sweden
 
 
 

EMBASSY OF AFGHANISTAN 2017 - STOCKHOLM