Home » خدمات قونسلی » تصدیق اسناد و اسناد تحصیلی

تصدیق اسناد و اسناد تحصیلی

اساساً مسئولیت قونسلی ها تائید اصلیت مُهر و امضای درج شده در اسناد است و از همین رو، صرفاً مُهر و امضای مسئولین وزارت های خارجه را تصدیق کرده می توانند

بدون درنظرداشت نوعیت سند، بخش قونسلی سفارت صرفاً به تائید اسنادی اقدام کرده می تواند که نظر به محل صدور، از قبل به تائید وزارت خارجة افغانستان و یا وزارت خارجة سویدن رسیده باشد

متقاضیان محترمی که خواهان تصدیق اصلیت اسناد صادره از افغانستان اند، باید از قبل به ثبت و تائید اسناد مربوطه در ریاست امور قونسلی وزارت خارجه اقدام کنند. تذکره، اسناد تحصیلی، نکاح خط، اسناد سرپرستی، سند مجردی، و هر آن سند دیگری که به ثبت و تائید بخش قونسلی سفارت نیازمند باشد، باید از قبل در ریاست قونسلی وزارت خارجه در کابل تصدیق شده باشد. در این صورت ثبت و تائید سند در بخش قونسلی به صورت مجانی صورت می گیرد

متقاضیان محترمی که خواهان تصدیق اسناد صادره از سویدن باشند، باید از قبل به تائید اسناد شان در بخش مربوطة وزارت خارجة سویدن اقدام کنند

از آغاز سال ۱۳۹۵ خورشیدی برای سپردن هر نوع سند به بخش قونسلی، باید وقت را از قبل ریزرف کنید. به این منظور به صفحه اول ویب سایت مراجعه کنید

بخش قونسلی سفارت در روز های جمعه از پذیرش مراجعین محترم معذرت می خواهد 

Copyright 2015 | All Rights Reserved | www.embassyofafghanistan.se