Home » خدمات قونسلی » تصدیق مجردی

تصدیق مجردی

وثیقة مجردی، اساساً در محاکم جمهوری اسلامی افغانستان در داخل کشور ترتیب گردیده و بخش قونسلی سفارت، صرفاً پس از تائید ریاست امور قونسلی وزارت خارجه به تصدیق اصلیت آن اقدام می کند. در صورتی که شخص به سند مجردی ضرورت داشته باشد، می تواند به تعیین وکیل با صلاحیت جهت اخذ سند مجردی از محاکم جمهوری اسلامی افغانستان اقدام کرده و ترجمة انگلیسی آن را که به تائید ریاست محترم امور قونسلی وزارت خارجه رسیده باشد، به بخش قونسلی سفارت جهت تصدیق ارائه کند. به این منظور لطفاً بخش صدور وکالتنامه را مطالعه کنید

در حالات استثنایی و در صورتی که شخص قبل از سن هژده سالگی از کشور خارج گردیده و اسناد کتبی کامل و قابل اعتبار برای اثبات این امر داشته باشد، می تواند به اخذ سند مجردی اقدام کند. در این صورت برعلاوة اسناد تثبیت هویت شخص، اسناد مربوط به تاریخ مواصلت به کشور میزبان، جهت تثبیت سن فرد در هنگام ورود نیز ضرورت است

سایر شرایط:

حضور سه نفر اقرار کننده، مرد و یا زن، که از شهرت شخص آگاهی کامل داشته باشند. اقرار کننده ها باید اسناد هویت داشته باشند

حضور دو نفر شاهد که با متقاضی سند و با اقرار کننده ها معرفت کامل داشته و اسناد تثبیت هویت داشته باشند

محصول ترتیب سند مبلغ ۴۵۰ کرون سویدنی بوده و با کارت بانکی قابل پرداخت است

سفارت از اخذ پول نقد جداً معذرت می خواهد

تمام شرایط فوق باید در عین روز برآورده شود. برآورده ساختن شرایط فوق در دو زمان متفاوت طرف پذیرش نخواهد بود

پس از آغاز سال ۱۳۹۵ خورشیدی، جهت اخذ هر گونه سند باید وقت را از قبل ریزرف کنید. برای این منظور لطفاً به صفحه اول ویب سایت مراجعه کنید

بخش قونسلی سفارت در روز های جمعه از پذیرش مراجعین محترم معذرت می خواهد

Copyright 2015 | All Rights Reserved | www.embassyofafghanistan.se