Home » خدمات قونسلی » وکالتنامه

وکالتنامه

فورم وکالتنامه

وکالتنامه سندی است که افراد بالاتر از سن هژده سالگی می توانند به اساس آن، برخی و یا تمام صلاحیت های خود در مواردی را به وکیل مورد نظر خود انتقال دهند. در هر وکالتنامه باید حدود صلاحیت های مورد انتقال ویا حدود صلاحیت های وکیل به صورت واضح نگاشته شود. واژه ها و ترکیباتی مثل صلاحیت عام و تام، سرپرستی تمام امور، و اصطلاحات مشابه، در پیشگاه محاکم معنایی مشخص را افاده نکرده و لازم است تا به صورت دقیق از جزییات صلاحیت ها تذکر داده شود. زیرا در غیر صورت وکالتنامه ها مورد تایید محاکم قرار نگرفته و از این که وارد آوردن اصلاحات در وکالتنامه ها در غیاب موکل و شهود جواز ندارد، ناگزیر باید وکالتنامه دیگر از نو ترتیب شود

لطفاً رهنمود را به صورت دقیق مطالعه کنید

سفارت افغانستان در استاکهولم برای شهروندان افغان به اساس تقاضای خود شان وکالتنامه ترتیب و صادر می کند

حضور یافتن موکل و دو نفر شاهدان در بخش قونسلی سفارت در هنگام ترتیب وکالتنامه حتمی است

موکل و شاهدان باید اسناد تثبیت هویت با خود داشته باشند. به تذکره و پاسپورت افغانی ارجحیت داده می شود

موکل باید موضوعی را که در مورد آن به وکیل خود صلاحیت می دهد در حضورداشت دو نفر شاهد به صورت روشن و بدون ابهام در وکالتنامه درج کند و نشان انگشتش را در سند بگذارد

اگر وکالتنامه در رابطه به اموال غیرمنقول مثل خانه، باغ، زمین و غیره باشد باید حدود اربعه، شماره و تاریخ صدور قباله در وکالتنامه درج گردد. بهتر است یک نسخه از وکالتنامه را با خود داشته باشید. در غیر صورت موکل باید بنویسد که وکیل در مورد اسناد و موقعیت و حدود اربعه، آگاه و عالم است و اسناد را به محکمه مربوطه ارائه می دهد

صلاحیت تعیین و عزل وکیل و مدت اعتبار وکالتنامه مطابقه مواد ششم، شانزدهم و یک هزار و ششصد و شصت و یکم قانون مدنی افغانستان از آن موکل بوده و هیچ مرجع دیگری به عزل وکیل اقدام کرده نمی تواند

محصول و حق التصدیق وکالتنامه و حصر وراثت مبلغ ۹۵۸ کرون سویدنی تعیین شده و با کارت بانکی قابل پرداخت است

نماینده گی از پذیرفتن پول نقد جداً معذرت می خواهد

در صورتی که وکالتنامه از جانب ادارات عدلی و قضایی کشور میزبان ترتیب و از جانب وزارت امور خارجة آن کشور هم تصدیق شده و صرفاً تایید نماینده گی افغانستان را ضرورت داشته باشد در آن صورت هم حق التصدیق مبلغ ۹۵۸ کرون سویدنی اخذ می گردد. این بند در رابطه به اتباع خارجی که برای امور مربوطه وکالت خط ترتیب می دهند، تطبیق می گردد

بهتر است پیش از مراجعه به بخش قونسلی سفارت، فورم وکالتنامه را چاپ نموده و محلاتی را که به رنگ سرخ نشانی شده، خانه پری کنید تا در هنگام ترتیب وکالتنامه کار ها به صورت سریع انجام بیابد

از آغاز سال ۱۳۹۵ خورشیدی و یا پس از بیستم مارچ 2016 باید وقت قبلی برای ترتیب کردن وکالتنامه را اخذ کنید. برای این منظور به صفحه اول ویب سایت مراجعه کنید

به خاطر داشته باشید که سفارت به صورت معمول، تایید وکالتنامه را به ریاست امور قونسلی وزارت امور خارجه در کابل خبر می دهد. در صورتی که شما وکالتنامه را به یکی از ولایات و یا یکی از نماینده گی های سیاسی و قونسلی افغانستان در خارج مثلاً ایران و پاکستان می فرستید، باید این موضوع را در هنگام ترتیب کردن وکالتنامه تذکر بدهید تا در مورد رهنمایی لازم صورت گیرد

 

Copyright 2015 | All Rights Reserved | www.embassyofafghanistan.se