Home » خدمات قونسلی » پاسپورت

پاسپورت

 فورمه تقاضای پاسپورت ماشین خوان را از این جا به دست بیاورید

رهنمود درخواست پاسپورت ماشین خوان یا الکترونیک:

به هر پرسش خارج از این رهنمود فقط پس از مراجعه به بخش قونسلی پاسخ داده می شود.

با آغاز روند صدور پاسپورت های ماشین خوان، مدت اعتبار پاسپورت های قبلی یا دستنویس، مگر در حالات نهایت عاجل، قابل تمدید نیست. از همین رو مراجعین محترمی که خواهان تمدید مدت اعتبار پاسپورت قبلی شانAfghanPassportOfficeNATOTVvideo هستند، لطفاً مطابق این رهنمود به اخذ پاسپورت جدید اقدام کنند.

بخش قونسلی سفارت افغانستان در سویدن، مطابق محدودة مسئولیت و صلاحیت ها، برای فعلاً صرفاً تقاضانامه های هم میهنان مقیم سویدن را برای صدور پاسپورت می پذیرد.

زمان مراجعه و سپردن اسناد:

 1. برای سپردن اسناد جهت اخذ پاسپورت جدید، مشخص ساختن وقت به منظور مراجعه به بخش قونسلی حتمی است.
 2. لطفاً بدون مشخص ساختن وقت، به بخش قونسلی مراجعه نکنید.
 3. برای مشخص ساختن وقت مراجعه www.embassyofafghanistan.se/appointmentرا ملاحظه کنید.
 4. وقت برای هر فرد، حتا اعضای یک خانواده به صورت جداگانه تعیین می گردد.
 5. پاسپورت های ماشین خوان برای هر فرد به شمول نوزدان به صورت جداگانه صادر می گردد. از همین رو حضوریابی شخص تقاضاکننده به شمول کودکان در روز سپردن اسناد حتمی است. اسناد به هیچ صورت در غیاب شخص سپرده شده نمی تواند.
 6. پس از آن که اسناد مورد نظر را به بخش قونسلی سپردید، پاسپورت تان را با پُست دریافت می کنید. زمان دقیق دریافت پاسپورت مشخص نبوده ولی در صورتی که کمبود در اسناد موجود نباشد، مسئول بخش قونسلی زمان احتمالی دریافت پاسپورت را مشخص می سازد. لطفاً پیش از فرا رسیدن زمان متذکره برای دریافت پاسپورت تماس نگیرید.
 7. صدور پاسپورت جدید حد اقل چهل روز کاری را در بر می گیرد. لطفاً این موعد را پیش از برنامه ریزی مسافرت تان در نظر داشته و کوشش کنید برنامه سفر را صرفاً پس از دریافت پاسپورت تنظیم کنید.

فورم یا تقاضانامه ی پاسپورت:

این بخش را به صورت بسیار دقیق مطالعه کرده و در مطابقت با آن به ترتیب کردن اسناد مورد ضرورت بپردازید؛ زیرا درخواست هایی که اسناد مکمل نداشته باشد، قابل پذیرش نیست و از این که صدور پاسپورت در خارج از سویدن صورت می گیرد، بخش قونسلی هیچ نوع کمکی در مورد معطل قرار دادن روند صورت پاسپورت الی تکمیل شدن اسناد، کرده نمی تواند. اگر اسناد تکمیل نبود، تقاضاکننده مکلف است مجدداً به مشخص ساختن وقت اقدام کند:

 1. در فورم تقاضای پاسپورت، معلومات مورد نظر را به رنگ سیاه و به صورت خوانا و دقیق درج کنید.
 2. درج معلومات به انگلیسی و هم چنان به یکی از دو زبان رسمی کشور «پشتو و یا فارسی-دری» حتمی است.
 3. امضای شخص از روی تقاضانامه در محل معین در پاسپورت چاپ می شود. لطفاً توجه کنید که امضا به چوکات تماس نکند. بهتر است امضای تان را در روز سپردن اسناد و در مقابل شخص مسئول درج کنید.
 4. اندازة قد به سانتی متر باید به صورت دقیق در تقاضانامه درج شود، زیرا در پاسپورت دقیقاً همین اندازه درج می گردد.
 5. پس زمینة تصویر تقاضاکننده باید کاملاً سفید باشد. لطفاً تصویر را به سایز معینه و مستقیماً از جلو که هر دو گوش قابل دید باشد، بردارید. برای سهولت بیشتر یک پایه ماشین عکسبردار در بخش قونسلی سفارت نصب190px-Afghan_Passport گردیده که می توانید از آن استفاده کنید.
 6. درج شهرت ضمانت کنندة تصویر و مطابقت آن با شخص تقاضاکننده در بخش قونسلی صورت می گیرد.
 7. در صورت مفقود شدن پاسپورت قبلی، باید موضوع به پولیس محل گزارش یافته و اصل گزارش به بخش قونسلی سپرده شود تا پاسپورت قبلی از اعتبار ساقط گردد.
 8. تغییر نام شخص تابع قوانین مشخص و نافذ در افغانستان بوده و فقط پس از طی مراحل قانونی در داخل کشور قابل پذیرش می باشد. برای تغییر تخلص یا نام خانواده گی، مثلاً در صورت ازدواج، لطفاً نکاحنامة تائید شده با خود داشته باشید. افرادی که به تغییر نام بدون طی کردن مراحل مطابق قوانین افغانستان، مبادرت ورزیده اند، لطفاً بدون مدارک قانونی صادره از مراجع رسمی افغانستان مراجعه نکنند.
 9. در صورت درج معلومات نادرست در تقاضانامه و چاپ آن در پاسپورت، شخص متقاضی پاسپورت مکلفیت داشته و باید تمام مخارج رفع اشتباه را که نیاز به صدور پاسپورت جدید دارد، به عهده بگیرد.
 10. صفحات سوم و چهارم تقاضانامه ها توسط مرجع صادر کننده ی پاسپورت خانه پری می شود.

مدارک مورد نیاز:

 1. برای هر متقاضی پاسپورت باید یک فورم یا تقاضانامة جداگانه مطابق شرایط فوق خانه پری شود.
 2. برای آن که در روز مصاحبه به مشکلی برنخورید، لطفاً اصل و یک کاپی تمام مدارک شناسایی تان از افغانستان و کشور میزبان را با خود بیاورید. اسناد مهاجرت و اقامت در کشور میزبان، تذکره تابعیت تصدیق شده در ریاست قونسلی وزارت امور خارجة افغانستان، اسناد تحصیلی، نکاحنامه، ترخیص عسکری، پاسپورت قبلی، پرشونبیویس، فامیلی بیویس و اصل هر سندی دیگر را که در اختیار دارید، با خود داشته باشید. در حالی که موجودیت تذکرة تصدیق شده حتمی است؛ ارائة اسناد بیشتر به تسریع روند تثبیت هویت و صدور پاسپورت کمک می کند.
 3. برای کودکانی که در کشور مقیم به دنیا آمده اند، سند تولد و فامیلی بیویس و تذکره های تصدیق شدة پدر و مادر یا پاسپورت الکترونیک پدر و مادر را با خود داشته باشید.
 4. برای افرادی که صرفاً کارت های مؤقت یا LMA ارائه می دهند و هیچ نوع سند دیگر برای تثبیت هویت ندارند؛ از آن جا که در این کارت ها به صورت مشخص تذکر رفته که کارت متذکره سند هویت نیست، برای این افراد پس از مصاحبه و دریافت مدارک لازم و حصول اطمینان از مراجع ذیربط، سند کتبی هویت صادر می گردد تا به اساس آن به طی مراحل امور مربوطه در مراجع کشور میزبان اقدام و متعاقباً به اخذ پاسپورت مبادرت کنند.

طریقة دریافت پاسپورت:

 1. از آن جا که پرداخت هزینة دریافت پاسپورت با پُست راجستر شده نیز به دوش متقاضی پاسپورت است، لطفاً برای هر پاسپورت یک پاکت پُستی با تعداد کافی تکت نصب شده با خود داشته باشید. هزینة پست راجستر شده یا ریکومندیر، حدود نود کرون سویدنی است که متقاضی می تواند تکت ها را از قبل در پاکت نصب کرده و به سفارت بسپارد.
 2. توجه کنید که اعضای خانواده هر کدام به پاکت جداگانه نیاز دارند؛ زیرا ممکنست صدور پاسپورت ها در زمان متفاوت انجام یابد و با عین پست ارسال نشود.
 3. بخش قونسلی سفارت صرفاً مسئولیت انتقال اسناد به مرجع صادر کننده ی پاسپورت را داشته و مقابلة معلومات درج شده در تقاضانامه ی پاسپورت با اصل اسناد، نوشتن صورت دقیق املای نام و تخلص، درج دقیق تاریخ تولد به هر دو سالنمای خورشیدی و میلادی، درج آدرس دقیق پُستی و تمام موارد دیگر مکلفیت تقاضاکننده ی پاسپورت می باشد. عدم دقت در این موارد سبب تأخیر در صدور پاسپورت شده می تواند.
 4. پس از آن که اسناد مورد نظر را به بخش قونسلی سپردید، پاسپورت تان را با پُست دریافت می کنید. زمان دقیق دریافت پاسپورت مشخص نبوده ولی در صورتی که کمبود در اسناد موجود نباشد، مسئول بخش قونسلی زمان احتمالی دریافت پاسپورت را مشخص می سازد. لطفاً پیش از فرا رسیدن زمان متذکره برای دریافت پاسپورت تماس نگیرید.
 5. پاسپورت ها با پوست راجستر شده ارسال می شود. در صورتی که پوست را در وقت معینه تسلیم نشوید، پوست برگشت می خورد و به هیچ وجه دوباره ارسال نمی گردد. در این صورت شخص مکلف است تا پاسپورت را مستقیماً از بخش قونسلی تسلیم شود.
 6. صدور پاسپورت جدید حد اقل چهل روز کاری را در بر می گیرد. لطفاً این موعد را پیش از برنامه ریزی مسافرت تان در نظر داشته و کوشش کنید برنامه سفر را فقط پس از دریافت پاسپورت تنظیم کنید.

بها و مدت اعتبار پاسپورت:

 1. مدت اعتبار پاسپورت های ماشین خوان، پنج سال است.
 2. هر پاسپورت در بدل مبلغ 1220 کرون سویدنی صادر می گردد که بهای پُست کردن پاسپورت از مرجع صدور (محل چاپ) به آدرس بخش قونسلی سفارت در سویدن نیز شامل آن است.
 3. بهای پاسپورت ماشین خوان، نظر به ارزش تبادلة کرون سویدنی در مقابل دالر و یورو قابل تغییر است.

د برقی یا ماشین لوستنی پاسپورټ د غوښتنې کړنلاره

د نوی برقی پاسپورټونو د توزیع د پروسی له پیل کیدو سره، د مخکینیو لاس لیکلی پاسپورټونو د اعتبار موده د تمدید وړ ندی. له دی کبله هغو هیوادوالو نه چی د مخکنیو پاسپورټونو تمدیدولو ته اړتیا لری هیله کیږی چی د نویو برقی پاسپورټونو غوښتنه وکړی.

په سویدن کی د افغانستان د سفارت د قونسلګری برخی د دندو او مسوولیتونو په نظر کی نیولو سره، په اوسنی محال کی یوازی په سویډن کی میشته هیوادوالو غوښتنلیکونو سره چلند کیږی.

لطفا دا کړنلاره په غور سره ولولی.

د وخت نیول او د لازمو اسنادو وړاندی کول

    . د پاسپورټ د غوښتنی لپاره، مخکی له دینه چی سفارت ته ورشی، د کتنی د وخت نیول ضروری دی.

    د ټولو مراجعه کونکو څخه غوښتنه کیږی چی  د پاسپورت د غوښتنلیک په اړه د وخت د جوړولو دپاره د سفارت د قونسلګری برخی سره په مخامخ ډول تماس ونه نیسی.

 مراجعه کونکی،که د یوی کورنی غړی هم وی، باید دپاسپورت د غوښتنلیک د استولو لپاره بیل بیل وخت ونیسی. دوی کولای شی خپل نومونه، د کورنی نومونه او د پیداینی نیټه په یوه برښنالیک کی سفارت ته په پاسینی  پته ورواستوی.

 1. ماشین لوستنی پاسپورټونه هر کس ته، د کوچنیانو او نوی زیږیدلی ماشومانو په شمول، په بیله توګه ورکول کیږی. له همدی امله هر مراجعه کونکی (د کوچنیانو او نوى زيږیدلی ماشومانو په شمول) مكلف دى چى د اسنادو د تسليمولو په وخت کی حاضر وی. د قونسلګری برخه هیڅ اسناد د مراجعه کونکی په غیابت کی نشی اخیستی.
 2. پس له دى چى بشپړ اسناد او معلومات د قونسلګری برخی ته ورکړل شول، پاسپورټ د پوستی په واسطه استول کیږی. دا چی په څومره وخت کی به پاسپورټ ستاسی آدرس ته رسیږی په دقیقه توګه معلومه نده. خو کله چی بشپړ اسناد سفارت ته ورکړل شی د قونسلګری برخه په تخمینی توګه د پاسپورټ د رسیدو اټکل کولای شی. تر څو چی دا تخمینی موده نده ختم شوی لطفا سفارت سره د اړیکی نیولو څخه ‌‌‌‌‌‌ډ‌‌‌‌‌‌ډه وکړی.
 3. نوى پاسپورټ تقريبآ شل کاری ورځو کی چاپيږی. دا حتمی ده چی مخکی له دی چی د سفر کولو تیاری وکړی دا د شل کاری ورځو موده په پام کی وساتی. دا مهمه ده چی د پاسپورټ د ترلاسه کولو وروسته د سفر تیاری وکړی.

د پاسپورټ د غوښتنلیک فورمه: 

په مهربانى سره دا لاندينى معلومات په غور سره ولولى او خپل اسناد د همدى معلوماتو په بنسټ جوړ کړی.

د هر غوښتنلیک سره چی د بشپړو اسنادو موجودیت  حتمی دی او بی له اسنادو د غوښتنلیکونو کارونه پر مخ نه بیول کیږی.

د ویناوړ ده چی پاسپورټونه د سویدن څخه په بهر ملک کی جوړيږی او له دی امله د افغانستان سفارت نشی کولای چی د بشپړ اسنادو د نه موجودیت په صورت کی د غوښتنلیک استول وځندوی. هغه مراجعه کونکی چی بشپړ اسناد ونلری نو باید چی د نوی وخت د نیولو غوښتنه د برښنا لیک له لاری وکړی.

        ١. په مهربانى سره د غوښتنلیک فورمه په واضحه توګه په تور قلم یا رنګ سره ‌‌‌‌‌‌ډکه کړی.

        ٢. دا حتمی ده چی په فورمه كى معلومات هم په انګلیسی او هم د افغانستان په رسمی ژبه  (پشتو يا درى-فارسى) باندى وليكل شى.

        ٣. د مراجعه كوونكى لاسليك د غوښتنلیک څخه په پاسپورټ کی کاپی کیږی، نو له همدی امله د لاسلیک په برخه کی پاملرنه وکړی. لاسليك بايد چى د چوكاټ په مینځ کی راشی.

        ٤. د ونى اندازه په سانټی متر کی او په دقیقه توګه ولیکی، ځکه چی په پاسپورټ کی به په همغه ‌‌‌‌‌‌ډول لیکل کیږی.

        ٥. د عکس پر شا مه لیکۍ او د پاملرنی وړ ده چی عکس د معینی اندازی سره سم په څرګند ‌‌‌‌‌‌ډول واخیستل شی تر څو د مراجعه کونکی دواړه غوږونه په کی ولیدل شی. مراجعین کولای شی چی په سفارت کی  د ځای پر ځای شوی عکس اخیستنی ماشین څخه کار واخلی.

          ٦. د عكس د ضمانت كوونكى شهرت ثبتول او د هغه يوشانتيتوب د مراجعه كوونكى سره دا ټول به د قونسلګری برخه کی سرته رسول کیږی.

          ٧. كه چيرته پاسپورت ورک او غلا شی نو دا حتمی ده چی د پولیس راپور سفارت ته وروړل شی تر څو سفارت وکولی شی چی پاسپورټ ناچل ثبت کړی.

           ٨. د نوم بدلول بیل او خاص قانون لری او هغه د افغانستان د اوسنیو قانونو په بنسټ سرته رسیږی. هغه هیوادوال چی خپل نوم او یا هم د کورنی نوم پس له واده نه بدل کړی وی، دوی باید چی ځان سره  نکاح خط یا نکاح نامه ولری. هغه هیوادوال چی خپل نومونه یی د نورو دلایلو پر بنسټ بل کړی، هغوی سره باید چی ټول قانونی اسناد موجود وی.

هغه مراجعه کوونکی چی ونشی کولای دا اسناد برابر کړی د هغوی غوښتنلیک کار به مخ ته نه ځی.

         ٩. د قونسلګری برخی ته د ناسمو يا غلطو معلوماتو ورکول او د دغو ناسمو معلوماتو چاپیدل په پاسپورټ کی د مراجعه کوونکی ذمه وارى ده. دا یوازی کیدای شی چی د نوی پاسپورټ په چاپیدو سره جوړ شی چی ددی نوی پاسپورټ مصرف به د مراجعه کوونکی په غاړه وی.

         ١٠. د غوښتنلیک څلورمه او پنځمه پاڼه به د پاسپورټ د چاپولو د اداری له خوا ډ کیږی.

اړین سندونه : 

          ١. هر مراجعه كوونكى نه په كار ده چى يوه بيلنى د غوښتنلیک فورمه ‌‌‌‌‌‌ډکه کړی. په مهربانی سره دا لاندینی کړنلاری په پام کی ونیسۍ:

          ٢. د ‌‌‌‌‌‌ډیرو ستونځو نه د مخنیوی لپاره، هر مراجعه كوونكى ته لازمه ده چى د لاندينى سندونو  اصل او يوه كاپى ځان سره د قونسلګری برخی ته راوړی:

هغه ټول سندونه چی د افغانستان څخه لاس ته راوړل شوی وی ورسره د هغو اسنادو سره چی په سویدن کی مراجعه کوونکی ته د اقامت د سند په ټوګه ورکړل شوی لکه:

د ک‌‌‌‌‌‌ډوالی او یا د شتمیدو سندونه، تصدیق شوی تذکره اړین ده، د زده کړو سندونه، نکاح خط، د عسکری د ترخیص سند، مخکینۍ پاسپورټ، او نور هر څه سندونه چی ځان سره لری. د زیاتو سندونو وړاندی کول، کولای شی چی د پیږندنی او د غوښتنلیک د بشپړیدو لړه چټکه کړی خو د تصدیق شوی تذکری موجودیت اړین بلل کیږی

            ٤. د هغو ماشامانو پيداینه چی په کوربه هیواد کی شوی وی نو د هغوی د زیږیدنی تصدیق باید سفارت ته وښودل شی. د مور او پلار تصدیق شوی تذکری او یا الکترونیک پاسپورتونه هم باید موجود وی

د هویت په برخه کی د اسنادو د کموالی په صورت کی لطفاْ په دغه ویب پاڼه کی د خدمات قونسلی په برخه کی  تائید هویت معلومات مطالعه وکړی

د پاسپورټ په لاس راوړل: 

١. هر مراجعه كوونكى به د پاسپورټ د استونی د راجستر شوی پوستی مصرف په غاړه لری. له همدی امله هر مراجعه کوونکی د هر پاسپورټ د استونی لپاره باید یو بیل پاکټ چی د پوره پوستو (90 کرون) درلودونکی وی سفارت ته ورکړی. تر څو سفارت وکولای شی چی پاسپورټ د مراجعه کوونکی د خوښی پتی ته ورواستوی.

٢. د پاملرنی وړ ده چی د کورنی هر غړی باید بیل پاکټ  ولری ځکه چی هر یو پاسپورټ کیدای شی چی په بیل وخت کی جوړ او مراجعه کوونکی ته واستول شی.

٣. د يادونى وړ ده چی د سفارت د قونسلګری برخه د پاسپورټ د جوړیدو اداری ته د سندونو د استولو دنده او مسوولیت لری. د سمو سندونو، د سم نوم، د پيدایښت نیټه، پته او نورو معلوماتو وړاندی کول یوازی د مراجعه کوونکی مسوولیت دی. د ناسمو سندونو او معلوماتو وړاندی کول به د پاسپورټ د جوړیدو پر پروسه باندی منفی اغیزه لری.

 1. پس له دى چى بشپړ اسناد او معلومات د قونسلګری برخی ته ورکړل شول، پاسپورټ د پوستی په واسطه استول کیږی. دا چی په څومره وخت کی به پاسپورټ ستاسی آدرس ته رسیږی په دقیقه توګه معلومه نده. خو کله چی بشپړ اسناد سفارت ته ورکړل شی د قونسلګری برخه په تخمینی توګه د پاسپورټ د رسیدو اټکل کولای شی. تر څو چی دا تخمینی موده نده ختم شوی لطفا سفارت سره د اړیکی نیولو څخه ‌‌‌‌‌‌ډ‌‌‌‌‌‌ډه وکړی.
 2. نوى پاسپورټ تقريبآ څلویښت کاری ورځو کی چاپيږی. دا حتمی ده چی مخکی له دی چی د سفر کولو تیاری وکړی دا د څلویښت کاری ورځو موده په پام کی وساتی. دا مهمه ده چی د پاسپورټ د ترلاسه کولو وروسته د سفر تیاری وکړی.

د پاسپورټ بیه او د چلیدو موده: 

١. د ماشين لوستنى پاسپورټ د چلیدو موده پنځه كاله ده.

٢. د يو پاسپورټ بیه 1220 سويدنى كرونه ده چى په دى بيه كى د بهر څخه تر سفارت پوری د پاسپورټ د استولو بيه هم شامله ده.

٣. د يادونى وړ ده چی د سويدنى كرونو بيه د ‌‌‌‌‌‌ډالرو او یورو په پرتله بدلیدونکی ده.

Copyright 2015 | All Rights Reserved | www.embassyofafghanistan.se