Home » Embassy News » آگهی

آگهی

بخش قونسلی سفارت از اول ماه می ۲۰۱۷ به روز های جمعه مسدود است

در روز های دوشنبه تا پنجشنبه هر نوع مراجعه به اساس اخذ نوبت قبلی از ویب سایت صورت گرفته می تواند

از آغاز ماه می ۲۰۱۷ مراجعة بدون نوبت اخذ قبلی قطعاً پذیرفته نمی شود

مهاجرین تازه وارد که کارت الما دارند، می توانند از دوشنبه تا پنجشنبه بین ساعت ده صبح تا

یک پس از ظهر بدون اخذ نوبت قبلی مراجعه کنند

 

announcement2

Copyright 2015 | All Rights Reserved | www.embassyofafghanistan.se