تایید هویت

تایید هویت

فورم اخذ تذکره غیابی و مثنای تذکره

تایید هویت در خارج از کشور، روندی است که بیشتر تابع نوعیت اسناد ارائه شده بوده و با توجه به اسناد دست داشتة فرد به یکی از حالات ذیل منجر می گردد:

۱- در صورتی که شخص دارای تذکرة تائید شده در ریاست امور قونسلی وزارت خارجه و یا تذکرة قابل اعتبار باشد، می تواند به اساس تذکرة خود و با تکمیل نمودن شرایط به اخذ سند هویت، تصدیق اصلیت تذکره و اخذ پاسپورت الکترونیک اقدام کند.

۲- در صورتی که شخص کاپی تذکره را در اختیار داشته و اصل آن نزد ادارة مهاجرت باشد، باید کاپی تذکره را اداره مهاجرت مهر کند تا تذکره معادل اصل پذیرفته شده و مورد بررسی قرار بگیرد. مهر اداره مهاجرت در تذکره سبب نمی شود که تذکره بدون بررسی های مشخص و بیشتر طرف تایید بخش قونسلی سفارت قرار بگیرد. اگر کاپی تذکره مهر نهاد یا اداره یی را که اصل تذکره را حفظ کرده، نداشته باشد، به هیچ صورت معادل اصل قرار نگرفته و بررسی نمی شود؛ اما به خواهش خود فرد به اداره ثبت احوال نفوس افغانستان فرستاده می شود تا با کتاب ثبت مقایسه شود. در صورت مواصلت پاسخ از ریاست ثبت احوال نفوس، نام و نام پدر فرد در لست تذکره های تایید شده در صفحة اول همین ویبسایت نشر می شود و شخص می تواند با مراجعه به بخش قونسلی به اجرای امور مربوطه بپردازد.

با توجه به تعداد درخواست ها از ریاست ثبت احوال نفوس د ررابطه به تایید اصلیت تذکره ها، روند تایید تذکره اندکی زمانگیر بوده و به زودی انجام نمی یابد و زمان مشخص نیز ندارد. بناء در صورت موافق بودن و داشتن امکانات، این افراد می توانند به اساس کاپی تذکره خود، درخواست مثنی تذکره را به بخش قونسلی بسپارند و فورم درخواست تذکره مثنی را از بخش قونسلی اخذ کرده و به اقارب خویش در کابل بفرستند تا به اساس کاپی تذکرة شان، مثنی اخذ شود. مثنای تذکره حتا اگر بدون فورم سفارت به صورت مستقیم اخذ شده باشد، پس از تصدیق ترجمه در ریاست قونسلی وزارت امور خارجه قابل تایید در سفارت است؛ اما گرفتن تذکره برای بار اول، در هر صورت باید به اساس فورم تثبیت هویت سفارت انجام بیابد. در غیر آن به هیچ صورت در سفارت قابل تایید نیست. توضیحات بیشتر در مورد تذکره مثنی و تذکره غیابی در هنگام مراجعه ارائه می گردد و یا لطفاً در همین ویبسایت بخش تذکره غیابی را مطالعه کنید.

۳- در صورتی که شخص کاپی تذکره پدر، برادر، کاکا و پسر کاکای خود را در اختیار داشته باشد، می تواند پس از انجام مصاحبه در بخش قونسلی، به اساس تذکره آنان درخواست تذکره غیابی را به بخش قونسلی سفارت بسپارد. به منظور کسب معلومات بیشتر در مورد تذکره غیابی، لطفاً بخش مربوطه را در همین ویبسایت مطالعه کنید.

برای اخذ تذکرة غیابی، موجودیت نماینده یا اقارب در کابل حتمی است تا به نماینده گی از شخص، تذکرة او را از ریاست ثبت احوال نفوس تسلیم گردد. در صورت نداشتن نماینده یا اقارب در کابل، بخش قونسلی سفارت کمکی کرده نمی تواند و از قبل معذرت می خواهد. بهتر است در این مورد از دوستان و اقارب خود کمک بخواهید.

۴- در صورتی که شخص هیچ نوع سند از افغانستان در اختیار نداشته و امکانات اخذ تذکرة غیابی را هم نداشته باشد، پس از مصاحبة کوتاه و در صورتی که تابعیت یا شهروندی او ثابت شود، سند تائید شهروندی یا تابعیت برایش داده می شود. این سند مشخصات فردی شخص به شمول نام، تاریخ تولد و محل تولد را تصدیق نکرده و صرفاً شهروندی یا تابعیت او را تصدیق می کند.

بخش قونسلی سفارت صلاحیت دارد تا در صورت ضرورت، تذکره ها را برای بررسی بیشتر به ریاست ثبت احوال نفوس در افغانستان بفرستد. در این صورت، فقط پس از مواصلت تائیدی تذکره می توان به اخذ سند هویت اقدام کرد. لست تذکره های تائید شده در همین ویب سایت نشر می گردد و سفارت فقط در صورتی که تائیدی تذکره مواصلت کند، کمک کرده می تواند. لطفاً تا زمانی که تائیدی تذکره مواصلت نکرده و نام تان نشر نگردیده باشد، مراجعه نکنید.

د هویت د تایید روند: 

په بهر کی د هویت د تایید روند، له هر څه نه مخکی د ارایه شوی یا موجوده اسناد د نوعیت او ډول او د اعتبار د درجی پوری تراو لری او د اسنادو پر بنست کیدای شی چی د لاندی حالاتو څخه یو ته ورسیږی:

۱- که چیری با اعتباره تذکره او یا د بهرنیو چارو د قونسلی ریاست له خوا تایید شوی تذکره وراندی شی، نو د تذکری د تایید، د پاسپورت اخیستلو غوښتنلیک او د هویت د تایید سند د سفارت څخه تر لاسه کیدای شی. 

 

ADDRESS

: آدرس بخش خدمات قونسلی و پذیرش مراجعین
Consular Section & Postal Address:
Källängstorget 10
Näset Centrum
18144 Lidingö
Sweden
Tel Consular: 0046 720162265

Monday to Thursday 09:00 to 16:30

Find us by public transportation   آدرس ما با استفاده از ترانسپورت شهری
SL.SE

OPENING HOURS

Passport appointment:
appointment.passport@embassyofafghanistan.se
Tazkera appointment:
appointment.tazkera@embassyofafghanistan.se

Visa applications are received from 10:00 to 13:00, Monday to Thursday. No prior appointment is required.
The reception office is closed on Fridays.

Chancery

Skepparbacken 2B
Saltsjö-Duvnäs
13150 Nacka 
Sweden
 
 
 

EMBASSY OF AFGHANISTAN 2017 - STOCKHOLM