تذکره غیابی

فورم تثبیت هویت برای تذکره غیابی

بر اساس قوانين افغانستان، كارمند سفارت در خارج از كشور مى تواند منحيث كارمند ثبت احوال نفوس نيز كار كرده و به نحوى بخشى از صلاحيت هاى او را اعمال كند. يكى از اين صلاحيت ها، تثبيت هويت فرد و بررسى اوليه ى اسناد اوست. افرادى كه در خارج از كشور زنده گى مى كنند، اگر براى بار اول تذكره مى گيرند، اين كار بايد از طريق فورم تثبيت هويت سفارت انجام بيابد. زيرا بدون موجودیت فورم سفارت، تذكره غيابى بر هر مبنايى كه صادر شده باشد، اعتبار لازم را ندارد.

بر اساس سيستم ادارى افغانستان، تذكره بر اساس كاپى تذكره پدر، برادر، عمو يا كاكا و یا پسر كاكا صادر شده مى تواند.

تعيين سن فردى كه براى بار اول تذكره مى گيرد بر سه مبنا صورت گرفته مى تواند:

– سند قابل اعتبار تولد از مراجع سویدن، فنلند، افغانستان و درغیر صورت سندی که به تایید یکی از نماینده گی های افغانستان در خارج رسیده باشد

– اظهار نظر كارمند مؤظف قونسلى نظر به رویت و چهره ظاهری شخص

– نتيجه معاينات طبى تعيين سن 

سن شخص به هیچ وجه در عدم موجودیت اسناد و به اساس خواست خود او یا کارت های الما و اسناد موقتی ادارات و نهاد های خارجی، درج اسناد شده نمی تواند. بناء افرادی که شرایط فوق را براورده نمی توانند، لطفاً مراجعه نکنند. 

 

مراحل اخذ تذكره ى غيابى:

فورم تذكره غيابى توسط شخص خانه پرى شده و توسط بخش قونسلى سفارت، پس از تعيين سن شخص و بررسى تذكره اقارب اصولى و گذاشتن نشان انگشت شخص، تاييد و ثبت مى شود.

فورم پس از ثبت به خود شخص سپرده مى شود تا با سه قطعه عكس و كاپى تذكره اقارب اصولى خود، به يكى از اقارب يا دوستان خود در كابل بفرستد. تجربه نشان داده که استفاده از خدمات پُستی دی اچ ال، سریعتر و مصوونتر بوده است؛ اما انتخاب شرکت پستی به خود شخص مربوط است. 

فورم و ساير اسناد توسط نمایندة شخص به رياست تثبيت هويت و ديجيتال سازى اسناد در شهرك پوليس در كابل برده مى شود.

كارمند مربوطه در ریاست تثبیت هویت و دیجیتال سازی اسناد در شهرک پولیس از قبل كاپى فورم را ذریعة ايميل سفارت و با ذكر شماره و تاريخ فورم، دريافت مى كرده باشد و پس از مقايسه ى هر دو به صدور تذكره آغاز مى كند.

شماره و تاريخ نامه ى اطمينانيه و ايميل، در اصل فورم نيز درج مى باشد تا به آسانى توسط نمایندة شخص رديابى شده بتواند.

به مجرد صدور تذكره، رياست تثبيت هويت و ديجيتال سازى اسناد، يك كاپى آن را با اطمينانيه به سفارت مى فرستد و سفارت در جريان صدور تذکره قرار مى گيرد.

اين نوع تذكره به تاييدى بيشتر، ترجمه و مُهر ادارات ديگر ضرورت نداشته و قابل اعتبار كامل است.

از آن جا كه رسيدن پُست از كابل زمان بيشتر را در بر مى گيرد، عكس يا كاپى اين نوع تذكره قابل پذيرش است و متقاضى مى تواند آن را چاپ كرده و بدون اخذ نوبت قبلى به سفارت آورده و درخواست پاسپورت يا هر نوع سند ديگر تاييد هويت را بسپارد.

براى سهولت و سرعت كار، بهتر است فورم تذكره غيابى از قبل خانه پرى شود. زيرا خانه پرى فورم در سفارت سبب ضياع وقت هر دو طرف و ساير مراجعين مى شود.

 

تذکره مثنی:

در صورتى كه اصل تذكره ى شخص مفقود شده و در دسترس نباشد و كاپى آن یا مشخصات تذکره پدر یا برادر موجود باشد، به عين طريقه ی فوق، مثنى آن اخذ مى شود. اگر مراجعین محترم مثنى تذکره را بدون فورم سفارت به دست بياورند، اعتبار دارد. اما تذکره غیابی بدون فورم سفارت اعتبار ندارد. 

 

کاپی تذکره:

در صورتى كه اصل تذكره نزد يكى از ادارات سویدن یا فنلند باشد، همان اداره كاپى را مُهر مى كند و تذكره پس از آن قابل بررسى دانسته مى شود. مثلاً اگر اصل تذکره شخص نزد اداره مهاجرت باشد، باید کاپی تذکره با مهر اداره مهاجرت به سفارت سپرده شود. اين مُهر تصديق كننده اصليت نبوده و فقط نشان مى دهد كه كاپى معادل همان سندى است كه نزد اداره موجود است. صلاحيت رد و يا تاييد تذكره و هر نوع سند ديگر افغانستان، مختص به سفارت افغانستان است.

معلومات بیشتر فقط در هنگام مراجعه ارائه شده می تواند. فورم تذکره غیابی به صورت مجانی صادر می گردد.

ADDRESS

: آدرس بخش خدمات قونسلی و پذیرش مراجعین
Consular Section & Postal Address:
Källängstorget 10
Näset Centrum
18144 Lidingö
Sweden
Tel Consular: 0046 720162265

Monday to Thursday 09:00 to 16:30

Find us by public transportation   آدرس ما با استفاده از ترانسپورت شهری
SL.SE

OPENING HOURS

Passport appointment:
appointment.passport@embassyofafghanistan.se
Tazkera appointment:
appointment.tazkera@embassyofafghanistan.se

Visa applications are received from 10:00 to 13:00, Monday to Thursday. No prior appointment is required.
The reception office is closed on Fridays.

Chancery

Skepparbacken 2B
Saltsjö-Duvnäs
13150 Nacka 
Sweden
 
 
 

EMBASSY OF AFGHANISTAN 2017 - STOCKHOLM