تصدیق اصلیت اسناد

تصدیق اسناد و اسناد تحصیلی

اساساً مسوولیت قونسلی ها تایید اصلیت مُهر و امضای درج شده در اسناد است و مندرجات اسناد را در بر نمی گیرد؛ از همین رو، صرفاً مُهر و امضای مسوولین وزارت  خارجه را تصدیق کرده می توانند

بدون درنظرداشت نوعیت سند، بخش قونسلی سفارت صرفاً به تایید اسنادی اقدام کرده می تواند که نظر به محل صدور، از قبل به تایید وزارت خارجة افغانستان و یا وزارت خارجة سویدن و یا فنلند رسیده باشد

متقاضیان محترمی که خواهان تصدیق اصلیت اسناد صادره از افغانستان اند، باید از قبل به ثبت و تایید اسناد مربوطه در ریاست امور قونسلی وزارت خارجه اقدام کنند.

تذکره، اسناد تحصیلی، نکاح خط، اسناد سرپرستی، سند مجردی، و هر آن سند دیگری که به ثبت و تایید بخش قونسلی سفارت نیازمند باشد، باید از قبل در ریاست قونسلی وزارت خارجه در کابل تصدیق شده باشد. در غیر آن به هیچ وجه قابل تایید در بخش قونسلی سفارت افغاستان در استکهلم نبوده و از قبل از مراجعین محترم معذرت خواسته می شود. 

در صورتی که مطمین هستید که اسناد تان برای اخذ تاییدی از سفارت تکمیل است، در موارد عاجل می توانید بدون اخذ نوبت قبلی نیز مراجعه کنید. اما ترجیح می دهیم که نوبت از قبل اخذ گردد. 

از آغاز سال ۱۳۹۵ خورشیدی برای سپردن هر نوع سند به بخش قونسلی، باید وقت را از قبل ریزرف کنید. به این منظور به صفحه اول ویب سایت مراجعه کنید

بخش قونسلی سفارت در روز های جمعه از پذیرش مراجعین محترم معذرت می خواهد

ADDRESS

: آدرس بخش خدمات قونسلی و پذیرش مراجعین
Consular Section & Postal Address:
Källängstorget 10
Näset Centrum
18144 Lidingö
Sweden
Tel Consular: 0046 720162265

Monday to Thursday 09:00 to 16:30

Find us by public transportation   آدرس ما با استفاده از ترانسپورت شهری
SL.SE

OPENING HOURS

Passport appointment:
appointment.passport@embassyofafghanistan.se
Tazkera appointment:
appointment.tazkera@embassyofafghanistan.se

Visa applications are received from 10:00 to 13:00, Monday to Thursday. No prior appointment is required.
The reception office is closed on Fridays.

Chancery

Skepparbacken 2B
Saltsjö-Duvnäs
13150 Nacka 
Sweden
 
 
 

EMBASSY OF AFGHANISTAN 2017 - STOCKHOLM