سند عدم مسئولیت جرمی

عدم مسوولیت جرمی شخص فقط پس از کسب تاییدی از مراجع مربوط در وزارت امور داخله، تصدیق شده می تواند. افرادی که به این نوع سند ضرورت دارند، باید شخصاً با اسناد مورد ضرورت به شمول تذکره و پاسپورت به بخش قونسلی سفارت مراجعه کنند. برای اخذ فورم سند عدم مسوولیت جرمی، گرفتن وقت قبلی ملاقات ضروری نیست

 

ADDRESS

: آدرس بخش خدمات قونسلی و پذیرش مراجعین
Consular Section & Postal Address:
Källängstorget 10
Näset Centrum
18144 Lidingö
Sweden
Tel Consular: 0046 720162265

Monday to Thursday 09:00 to 16:30

Find us by public transportation   آدرس ما با استفاده از ترانسپورت شهری
SL.SE

OPENING HOURS

Passport appointment:
appointment.passport@embassyofafghanistan.se
Tazkera appointment:
appointment.tazkera@embassyofafghanistan.se

Visa applications are received from 10:00 to 13:00, Monday to Thursday. No prior appointment is required.
The reception office is closed on Fridays.

Chancery

Skepparbacken 2B
Saltsjö-Duvnäs
13150 Nacka 
Sweden
 
 
 

EMBASSY OF AFGHANISTAN 2017 - STOCKHOLM