وکالتنامه


وکالتنامه سندی است که افراد بالاتر از سن هژده سالگی می توانند به اساس آن، برخی و یا تمام صلاحیت های خود در مواردی را به وکیل مورد نظر خود انتقال دهند. در هر وکالتنامه باید حدود صلاحیت های مورد انتقال ویا حدود صلاحیت های وکیل به صورت واضح نگاشته شود. واژه ها و ترکیباتی مثل صلاحیت عام و تام، سرپرستی تمام امور، و اصطلاحات مشابه، در پیشگاه محاکم معنایی مشخص را افاده نکرده و لازم است تا به صورت دقیق از جزییات صلاحیت ها تذکر داده شود. زیرا در غیر صورت وکالتنامه ها مورد تایید محاکم قرار نگرفته و از این که وارد آوردن اصلاحات در وکالتنامه ها در غیاب موکل و شهود جواز ندارد، ناگزیر باید وکالتنامه دیگر از نو ترتیب شود

لطفاً رهنمود را به صورت دقیق مطالعه کنید

سفارت افغانستان در استاکهولم برای شهروندان افغان به اساس تقاضای خود شان وکالتنامه ترتیب و صادر می کند

حضور یافتن موکل و دو نفر شاهد در بخش قونسلی سفارت در هنگام ترتیب وکالتنامه حتمی است

موکل و شاهدان باید اسناد تثبیت هویت با خود داشته باشند. در مورد شاهدان، به تذکره و پاسپورت افغانستان منحیث سند تثبیت هویت ارجحیت داده می شود. اما موکل در هر صورت باید تذکره و یا پاسپورت الکترونیک ارائه دهد. در صورت خرید و فروش جایداد و یا اعمال صلاحیت های تجارتی، موکل مکلف است تذکرة قابل اعتبار ارائه دهد.  

موکل باید موضوعی را که در مورد آن به وکیل خود صلاحیت می دهد در حضورداشت دو نفر شاهد به صورت روشن و بدون ابهام در وکالتنامه درج کرده و نشان انگشتش را در سند بگذارد. سفارت در مورد متن و حدود صلاحیت هایی که به وکیل سپرده می شود، هیچ نوع مسوولیت را نمی پذیرد، زیرا خود موکل باید این موارد را مشخص ساخته و بعد نشان انگشت بگذارد. 

اگر وکالتنامه در رابطه به اموال غیرمنقول مثل خانه، باغ، زمین و غیره باشد باید حدود اربعه، شماره و تاریخ صدور قباله در وکالتنامه درج گردد. بهتر است یک نسخه از سند ملکیت را با خود داشته باشید. در غیر صورت موکل باید بنویسد که وکیل در مورد اسناد و موقعیت و حدود اربعه، آگاه و عالم است و اسناد را به محکمه مربوطه ارائه می دهد

صلاحیت تعیین و عزل وکیل و مدت اعتبار وکالتنامه مطابقه مواد ششم، شانزدهم و یک هزار و ششصد و شصت و یکم قانون مدنی افغانستان از آن موکل بوده و هیچ مرجع دیگری به عزل وکیل اقدام کرده نمی تواند

محصول و حق التصدیق وکالتنامه و حصر وراثت مبلغ ۱۰۵۰ کرون سویدنی تعیین شده و با کارت بانکی قابل پرداخت است. این مبلغ با توجه به نرخ تبادله دالر و کرون سویدنی، قابل تغییر است

نماینده گی از پذیرفتن پول نقد جداً معذرت می خواهد

در صورتی که وکالتنامه از جانب ادارات عدلی و قضایی کشور میزبان ترتیب و از جانب وزارت امور خارجة آن کشور هم تصدیق شده و صرفاً تایید نماینده گی افغانستان را ضرورت داشته باشد در آن صورت هم حق التصدیق مبلغ ۱۰۵۰ کرون سویدنی، مطابق شرایط فوق اخذ می گردد. این بند در رابطه به اتباع خارجی که برای امور مربوطه وکالت خط ترتیب می دهند، تطبیق می گردد

بهتر است پیش از مراجعه به بخش قونسلی سفارت، فورم وکالتنامه را چاپ نموده و محلاتی را که به رنگ سرخ نشانی شده، خانه پری کنید تا در هنگام ترتیب وکالتنامه کار ها به صورت سریع انجام بیابد

از آغاز سال ۱۳۹۵ خورشیدی و یا پس از بیستم مارچ ۲۰۱۶ باید وقت قبلی برای ترتیب کردن وکالتنامه را اخذ کنید. برای این منظور به صفحه اول ویب سایت مراجعه کنید

بخش قونسلی سفارت در روز های جمعه از پذیرش مراجعین محترم معذرت می خواهد

به خاطر داشته باشید که سفارت به صورت معمول، تایید وکالتنامه را به وزارت امور خارجه در کابل خبر می دهد. در صورتی که شما وکالتنامه را به یکی از ولایات و یا یکی از نماینده گی های سیاسی و قونسلی افغانستان در خارج می فرستید، باید این موضوع را در هنگام ترتیب کردن وکالتنامه تذکر بدهید تا در مورد رهنمایی لازم صورت گیرد. شمارة تائیدی وکالتنامه در قسمت بالایی وکالتنامه درج می باشد و لطفاًٌ در صورت ضرورت، شماره را از همان بخش سند دریافت کنید. در صورتی که به مشکلی بعد از اخذ وکالتنامه مواجه شوید به این آدرس ایمیل بفرستید

consulate@embassyofafghanistan.se

 

 

وکالتپاڼه یوه حقوقی سند ده چه د اتلس کلنی نه پورته کسان کولای شی د هغی پر اساس خپل تول یا ځینی صلاحیتونه یو وکیل ته وسپاری. په وکالتپاڼه کی باید د وکیل صلاحیتونه په واضح دول ولیکل شی. عام اصطلاحات لکه عام او تام، د تولو چارو سرپرستی او داسی نور په محاکمو کی کوم خاص معنا نلری او ضروری ده چی صلاحیتونه په واضح دول ولیکل شی. که صلاحیتونه واضح نه وی کیدای شی چی وکالتپاڼه د محاکمو لخوا ونه منل شی. له دی کبله چی د موکل په غیاب کی په وکالتپاڼه کی د اصلاحاتو راوستل امکان نلری، نو پدی صورت کی به وکالتپاڼه له سره جوریږی، نو ارین ده چی صلاحیتونه له شروع څخه واضح وی.

 

مهربانی وکړی او معلومات په دقت سره ولولی

په استکهلم کی د افغانستان سفارت د موکل په خوښه دوی ته وکالتپاڼه جوروی

د وکالتپاڼی شرایط

د وکالتپاڼی د جوړیدو په وخت کی د موکل یا موکلینو شتون حتمی دی

د موکل یا موکلینو له خوا لیکل شوی سند چی د وکالتپاڼی موضوع په کښی روښانه وی

دری قطعی عکسونه د موکل٫ موکلین او شاهدانو

د افغانی سند ښکاره کول، تذکره یا پاسپورت

  د تجارتی معاملاتو په صورت کی د اړونده ملکیت سند باید موجود وی

يادوونه

موکل یا مولکین باید عاقل، بالغ او په اړوند موضوع کی د بشپړ صلاحیت خاوند وی

موکل یا موکلین باید پوه وی چی وکالت له کوم زور زیاتی

پرته پخپله خوښه چا ته ورکوی

د وکالتپاڼی د جورولو فیس ۱۰۵۰ سویدنی کرون کیږی چی یوازی د بانکی کارت په واسطه تحویل کیدای شی

 

ADDRESS

: آدرس بخش خدمات قونسلی و پذیرش مراجعین
Consular Section & Postal Address:
Källängstorget 10
Näset Centrum
18144 Lidingö
Sweden
Tel Consular: 0046 720162265

Monday to Thursday 09:00 to 16:30

Find us by public transportation   آدرس ما با استفاده از ترانسپورت شهری
SL.SE

OPENING HOURS

Passport appointment:
appointment.passport@embassyofafghanistan.se
Tazkera appointment:
appointment.tazkera@embassyofafghanistan.se

Visa applications are received from 10:00 to 13:00, Monday to Thursday. No prior appointment is required.
The reception office is closed on Fridays.

Chancery

Skepparbacken 2B
Saltsjö-Duvnäs
13150 Nacka 
Sweden
 
 
 

EMBASSY OF AFGHANISTAN 2017 - STOCKHOLM