ویزه

شهروندان افغانستان حامل پاسپورت خارجی به منظور عبور از میدان های ترانزیت و ورود به کشور به اجازه نامة ورودی ضرورت دارند.

اجازه نامة ورودی صرفاً در حضورداشت خود شخص و به اساس مصاحبه و اسناد شخص صادر شده می تواند. کودکان افغان متولد خارج نیز به این اجازه نامه ضرورت دارند که در این صورت، اجازه نامه به اساس اسناد والدین، صادر می گردد. هر فردی که به اجازه نامه ضرورت دارد باید اسناد ذیل را به همراه داشته باشد:

پاسپورت خارجی خود شخص

کاپی اسناد والدین در صورتی که خورد سال باشد

یک قطعه عکس

 

برای گرفتن اجازه نامه ی ورود به کشور به اخذ نوبت قبلی ضرورت نیست. 

اجازه نامه ورودی در غیاب شخص، مگر این که سن وی کمتر از ده ساله باشد، صادر شده نمی تواند که در این صورت ارائة تمام اسناد فوق توسط والدین کفایت می کند. 

ADDRESS

: آدرس بخش خدمات قونسلی و پذیرش مراجعین
Consular Section & Postal Address:
Källängstorget 10
Näset Centrum
18144 Lidingö
Sweden
Tel Consular: 0046 720162265

Monday to Thursday 09:00 to 16:30

Find us by public transportation   آدرس ما با استفاده از ترانسپورت شهری
SL.SE

OPENING HOURS

Passport appointment:
appointment.passport@embassyofafghanistan.se
Tazkera appointment:
appointment.tazkera@embassyofafghanistan.se

Visa applications are received from 10:00 to 13:00, Monday to Thursday. No prior appointment is required.
The reception office is closed on Fridays.

Chancery

Skepparbacken 2B
Saltsjö-Duvnäs
13150 Nacka 
Sweden
 
 
 

EMBASSY OF AFGHANISTAN 2017 - STOCKHOLM