پاسپورت نوزاد

پاسپورت نوزاد به استثنای تذکره، تابع عین شرایطی می باشد که در بخش پاسپورت توضیح یافته است و برعلاوه اسناد ذیل نیز ضرورت است: 

سند تولد طفل که نام پدر و مادر در آن درج باشد

عکس واضح طفل

فامیلیبیوس در صورتی که اخذ شده بتواند

کارت اقامت یا الما کارت طفل

خانواده هایی که به پاسپورت عاجل برای نوزاد شان ضرورت داشته باشند، می توانند بدون وقت قبلی به بخش قونسلی سفارت در لیدینگو مراجعه کرده و موضوع را تذکر بدهند. 

 

درخواستنامة پاسپورت

 

ADDRESS

: آدرس بخش خدمات قونسلی و پذیرش مراجعین
Consular Section & Postal Address:
Källängstorget 10
Näset Centrum
18144 Lidingö
Sweden
Tel Consular: 0046 720162265

Monday to Thursday 09:00 to 16:30

Find us by public transportation   آدرس ما با استفاده از ترانسپورت شهری
SL.SE

OPENING HOURS

Passport appointment:
appointment.passport@embassyofafghanistan.se
Tazkera appointment:
appointment.tazkera@embassyofafghanistan.se

Visa applications are received from 10:00 to 13:00, Monday to Thursday. No prior appointment is required.
The reception office is closed on Fridays.

Chancery

Skepparbacken 2B
Saltsjö-Duvnäs
13150 Nacka 
Sweden
 
 
 

EMBASSY OF AFGHANISTAN 2017 - STOCKHOLM