Marriage Certificate


سند تائید زوجیت، از نکاحنامه متفاوت بوده و تصدیق ازدواجی است که قبلاً صورت گرفته است. نکاحنامه در هنگام بستن عقد صادرشده و مستلزم شرایط خاص خود است. برای جلوگیری از بروز هر نوع مشکل، توصیه می شود تا متقاضیان نکاحنامه، مراحل رسمی نکاح را مطابق به شرایط کشور میزبان در مراجع اسلامی در کشور میزبان تکمیل کرده و به اخذ نکاحنامه اقدام کنند. برای اخذ نکاحنامه، موجودیت سند مجردی دختر و پسر و هم چنان داشتن اقامت قانونی در کشور میزبان از جملة شرایط است. لطفاً در هنگام مراجعه جهت ثبت نکاح، سند مجردی را با خود داشته باشید در غیر صورت بخش قونسلی سفارت از ثبت نکاح معذرت می خواهد

برای معلومات بیشتر در مورد سند مجردی، لطفاً در بخش خدمات قونسلی، سند تجرد یا مجردی را مطالعه کنید

سند زوجیت به درخواست زوجین و در حضورداشت هر دو، حضورداشت سه اقرار کننده و دو شاهد که همه باید دارای اسناد تثبیت کنندة هویت باشند، صادر می گردد

سند زوجیت برای کسانی صادر می گردد که قبلاً ازدواج کرده و بنابر دلایلی به اخذ نکاحنامه اقدام نکرده اند. ارائة اسناد و شواهد مرتبط با عقد نکاح، می تواند صدور سند زوجیت را سرعت ببخشد

حضور سه نفر اقرار کننده، مرد و یا زن، که از شهرت زوجین آگاهی کامل داشته و اسناد کامل داشته باشند، حتمی است

محصول ترتیب سند زوجیت مبلغ ۴۵۰ کرون سویدنی بوده و با کارت بانکی به حساب سفارت قابل تادیه است

سفارت از اخذ پول نقد جداً معذرت می خواهد

تمام شرایط فوق باید در حین مراجعه و در روز واحد، برآورده شود. برآورده ساختن شرایط فوق در دو زمان متفاوت، طرف پذیرش نیست

در حالاتی بخش قونسلی به مواردی برخورده که شوهر و یا خانم قبلی یک شخص وفات نموده و یا زوجیت شان به طلاق انجامیده و فرد می خواهد مجدداً به ثبت نکاح بپردازد. در چنین موارد، ارائة سند رسمی فوت و یا طلاق نامة تائید شده در مراجع رسمی و در صورت طلاق حضورداشت و یا تصدیق طرفین، شرط حتمی است و در صورت کمبود چنین اسنادی، از ثبت نکاح و صدور سند جدید زوجیت معذرت خواسته می شود

از آغاز سال ۱۳۹۵ خورشیدی، جهت مراجعه به بخش قونسلی باید وقت را از قبل ریزرف کنید. به این منظور لطفاً به صفحه اول این ویب سایت مراجعه کنید

بخش قونسلی سفارت در روز های جمعه از پذیرش مراجعین محترم معذرت می خواهد

ADDRESS

: آدرس بخش خدمات قونسلی و پذیرش مراجعین
Consular Section & Postal Address:
Källängstorget 10
Näset Centrum
18144 Lidingö
Sweden
Tel Consular: 0046 720162265

Monday to Thursday 09:00 to 16:30

Find us by public transportation   آدرس ما با استفاده از ترانسپورت شهری
SL.SE

OPENING HOURS

Passport appointment:
appointment.passport@embassyofafghanistan.se
Tazkera appointment:
appointment.tazkera@embassyofafghanistan.se

Visa applications are received from 10:00 to 13:00, Monday to Thursday. No prior appointment is required.
The reception office is closed on Fridays.

Chancery

Skepparbacken 2B
Saltsjö-Duvnäs
13150 Nacka 
Sweden
 
 
 

EMBASSY OF AFGHANISTAN 2017 - STOCKHOLM