Power of Attorney


 

وکالتنامه سندی است که افراد بالاتر از سن هژده سالگی می توانند به اساس آن، برخی و یا تمام صلاحیت های خود در مواردی را به وکیل مورد نظر خود انتقال دهند. در هر وکالتنامه باید حدود صلاحیت های مورد انتقال ویا حدود صلاحیت های وکیل به صورت واضح نگاشته شود. واژه ها و ترکیباتی مثل صلاحیت عام و تام، سرپرستی تمام امور، و اصطلاحات مشابه، در پیشگاه محاکم معنایی مشخص را افاده نکرده و لازم است تا به صورت دقیق از جزییات صلاحیت ها تذکر داده شود. زیرا در غیر صورت وکالتنامه ها مورد تایید محاکم قرار نگرفته و از این که وارد آوردن اصلاحات در وکالتنامه ها در غیاب موکل و شهود جواز ندارد، ناگزیر باید وکالتنامه دیگر از نو ترتیب شود

لطفاً رهنمود را به صورت دقیق مطالعه کنید

سفارت افغانستان در استاکهولم برای شهروندان افغان به اساس تقاضای خود شان وکالتنامه ترتیب و صادر می کند

حضور یافتن موکل و دو نفر شاهد در بخش قونسلی سفارت در هنگام ترتیب وکالتنامه حتمی است

موکل و شاهدان باید اسناد تثبیت هویت با خود داشته باشند. به تذکره و پاسپورت . افغانی ارجحیت داده می شود. موکل در هر صورت باید تذکره و یا پاسپورت الکترونیک ارائه دهد. 

موکل باید موضوعی را که در مورد آن به وکیل خود صلاحیت می دهد در حضورداشت دو نفر شاهد به صورت روشن و بدون ابهام در وکالتنامه درج کند و نشان انگشتش را در سند بگذارد

اگر وکالتنامه در رابطه به اموال غیرمنقول مثل خانه، باغ، زمین و غیره باشد باید حدود اربعه، شماره و تاریخ صدور قباله در وکالتنامه درج گردد. بهتر است یک نسخه از سند ملکیت را با خود داشته باشید. در غیر صورت موکل باید بنویسد که وکیل در مورد اسناد و موقعیت و حدود اربعه، آگاه و عالم است و اسناد را به محکمه مربوطه ارائه می دهد

صلاحیت تعیین و عزل وکیل و مدت اعتبار وکالتنامه مطابقه مواد ششم، شانزدهم و یک هزار و ششصد و شصت و یکم قانون مدنی افغانستان از آن موکل بوده و هیچ مرجع دیگری به عزل وکیل اقدام کرده نمی تواند

محصول و حق التصدیق وکالتنامه و حصر وراثت مبلغ ۱۰۵۰کرون سویدنی تعیین شده و با کارت بانکی قابل پرداخت است. این مبلغ با توجه به نرخ تبادله دالر و کرون سویدنی، قابل تغییر است

نماینده گی از پذیرفتن پول نقد جداً معذرت می خواهد

در صورتی که وکالتنامه از جانب ادارات عدلی و قضایی کشور میزبان ترتیب و از جانب وزارت امور خارجة آن کشور هم تصدیق شده و صرفاً تایید نماینده گی افغانستان را ضرورت داشته باشد در آن صورت هم حق التصدیق مبلغ ۱۰۵۰کرون سویدنی، مطابق شرایط فوق اخذ می گردد. این بند در رابطه به اتباع خارجی که برای امور مربوطه وکالت خط ترتیب می دهند، تطبیق می گردد

بهتر است پیش از مراجعه به بخش قونسلی سفارت، فورم وکالتنامه را چاپ نموده و محلاتی را که به رنگ سرخ نشانی شده، خانه پری کنید تا در هنگام ترتیب وکالتنامه کار ها به صورت سریع انجام بیابد

از آغاز سال ۱۳۹۵ خورشیدی و یا پس از بیستم مارچ ۲۰۱۶ باید وقت قبلی برای ترتیب کردن وکالتنامه را اخذ کنید. برای این منظور به صفحه اول ویب سایت مراجعه کنید

به خاطر داشته باشید که سفارت به صورت معمول، تایید وکالتنامه را به وزارت امور خارجه در کابل خبر می دهد. در صورتی که شما وکالتنامه را به یکی از ولایات و یا یکی از نماینده گی های سیاسی و قونسلی افغانستان در خارج می فرستید، باید این موضوع را در هنگام ترتیب کردن وکالتنامه تذکر بدهید تا در مورد رهنمایی لازم صورت گیرد. شمارة تائیدی وکالتنامه در قسمت بالایی وکالتنامه درج می باشد و لطفاًٌ در صورت ضرورت، شماره را از همان بخش سند دریافت کنید. در صورتی که به مشکلی بعد از اخذ وکالتنامه مواجه شوید به این آدرس ایمیل بفرستید

consulate@embassyofafghanistan.se

The Embassy of Afghanistan in Stockholm issues Power of Attorney letters to Afghan nationals and other individuals residing in, and applying from Sweden.

Applications for Power of Attorney letters can only be made in person by the applicant. The applicant must be accompanied by the attorney, if available, and two witnesses. 

Checklist of requirements 

All applicants must:

  • Be present at the Embassy Consular Section through a pre-arranged appointment.
  • Physical Appearance of the applicant(s) and witnesses is must
  • Provide 3 standard passport size photos affixed to the appropriate box in the application form. Photos must be fresh, identical and taken directly off the face to show both ears.
  • Bring two adult witnesses, including their full details and 3 photos of each.
  • If the Power of Attorney letter concerns a land or property matter, provide complete details of the property.
  • Provide documents verifying the identity of the applicant.
  • Provide documents verifying the identity of the attorney. If the attorney is not present, his/her written consent must be presented.
  • Provide documents verifying current address of the applicant.
  • Pay the necessary processing fee (SEK 1050).

Return of original documents

All original documents submitted as part of application for a Power of Attorney letter will be returned to the applicant after the due process.

How to apply
All applicants must contact the Consular Section in advance to book an interview appointment. The Consular Section’s opening hours are as follows:

Monday to Friday from 10:00am to 15:00pm. 
The Consular Section is closed outside these hours as well as on Friday, Saturdays and Sundays.

At the appointed time, the applicants alongside witnesses should arrive at the Embassy.

The interview may last for one to two hours. Usually, Power of Attorney letters are issued at the end of the interview. In some cases, the applicants will be asked to return on a specified day and time to pick up the letter. 

ADDRESS

: آدرس بخش خدمات قونسلی و پذیرش مراجعین
Consular Section & Postal Address:
Källängstorget 10
Näset Centrum
18144 Lidingö
Sweden
Tel Consular: 0046 720162265

Monday to Thursday 09:00 to 16:30

Find us by public transportation   آدرس ما با استفاده از ترانسپورت شهری
SL.SE

OPENING HOURS

Passport appointment:
appointment.passport@embassyofafghanistan.se
Tazkera appointment:
appointment.tazkera@embassyofafghanistan.se

Visa applications are received from 10:00 to 13:00, Monday to Thursday. No prior appointment is required.
The reception office is closed on Fridays.

Chancery

Skepparbacken 2B
Saltsjö-Duvnäs
13150 Nacka 
Sweden
 
 
 

EMBASSY OF AFGHANISTAN 2017 - STOCKHOLM