Renounce of Citizenship


ترک تابعیت

تابعیت، ارتباط سیاسی و حقوقی شخص با دولت متبوع او است

الف: چگونگی یا شرایط رسیدگی به امور ترک تابعیت افغانی

ارائۀ درخواست کتبی به منظور ترک تابعیت افغانستان
خانه پُری فورم ترک تابعیت و دادن نشان انگشتان هردو دست
ارائۀ کاپی اسناد هویت افغانی و تابعیت جدید و سند عدم مسولیت جرمی از مرجع مربوط کشور مقیم

پرداخت مبلغ ۲۵ یورو یا معادل آن از طریق حساب بانکی

لازم به تذکراست که داشتن تذکرۀ تابعیت افغانی، حین تقاضای ترک تابعیت الزامی است. در صورتیکه شخص متقاضی تذکره نداشته باشد، مکلف است تا قبل از آغاز پروسۀ ترک تابعیت بصورت حضوری یا غیابی از ارگانهای ثبت احوال نفوس افغانستان تذکره اخذ و بعدآ پروسۀ ترک تابعیت خویش را عملی نماید. طی مراحل داخلی ترک تابعیت بعد از بررسی کمیسیون مربوط وزارت عدلیه، منظوری شورای وزیران و سرانجام حکم مقام ریاست جمهوری انجام می یابد

ب: ترک تابعیت افغانی میتواند از طرف منابع داخلی بنا بر چهار مورد ذیل، پذیرفته نشود
تقاضأ کننده در برابر دولت افغانستان وجایب و مکلفیت های قانونی داشته باشد که آن را انجام نداده است
در برابر ادارات، مؤسسات، شرکتهای دولتی ومختلط و اتباع کشور، مسؤلیتهای مالی یا مقاولاتی کاری داشته باشد
به جرایم جنحه یا خیانت متهم یا تحت تعقیب عدلی قرار داشته و یا به حکم محکمه محکوم گردیده و هنوز مدت محکومیت خویش را سپری نکرده باشد
ترک تابعیت شخص خطری را به امنیت یا منافع و مصالح افغانستان متوجه سازد

شخصی که تابعیت افغانستان را ترک مینماید، مکلف است الی مدت یکسال تمام اموال غیر منقول خود را در داخل کشور به فروش برساند

د تابعيت پرېښودلو په هکله قونسولۍ لارښوونه
تابعيت د متبوع دولت سره د شخص سياسي او حقوقي اړيکي دي

 

الف: د افغاني تابعيت دپرېښودلو شرايط يا څرنګوالی :
د افغاني تابعيت د پرېښودلو لپاره ليکلي غوښتنه
د تابعيت پرېښودلو فورمې ډکونه او د دواړو لاسونو د ګوتو نښې
د افغاني او نوی تابعیت هويتی اسنادو کاپۍ او د مقیم هېواد له اړونده ادارې څخه د جرمي مسؤليت د نشتوالي سند
د بانکي حساب له لارې د (۲۵ ) يورو او یا معادل مبلغ تاديه

بايد يادونه وشي چې د تابعيت پرېښودلو د غوښتنې په وخت کې د افغاني تابعيت تذکرې لرل حتمي دي.
په هغه صورت کې چې تقاضا کوونکی شخص تذکره ونه لري، مکلف دی چې د تابعيت پرېښودلو بهير له پيل څخه دمخه په حضوري يا غيابي توګه د افغانستان د نفوسو د احوالو د ثبت ارګانونو څخه تذکره واخلي او له هغه وروسته د تابعيت پرېښودلو بهير پرمخ بوزي.د تابعيت پرېښودلو کورني پړاوونه د عدليې وزارت د اړوند کميسيون له غور ، د وزيرانو شورا له منظورۍ او په پای کې په دې اړه د جمهوري رياست د مقام له حکم څخه وروسته بشپړيږي

 

ب: کيدلای شي د افغاني تابعيت پرېښودنه په لاندې څلورو مواردو کې د کورنيو منابعو له خوا ونه منل شي 
 کله چې تقاضا کوونکی د افغانستان دولت پر وړاندې داسې قانوني وجايب او مکلفيتونه ولري چې تر دغه وخت پورې يې سرته نه وي رسولي
کله چې د هېواد د ادارو، مؤسسو، دولتي او مختلطو شرکتونو او اتباعو پر وړاندې مالي مسؤليتونه يا کاري ژمنې ولري
 په جنحه (وړو جرمونو) جرمونو يا خيانت تورن وي، يا تر عدلي تعقيب لاندې وي او ياد محکمې په حکم محکوم وي، خو تر دې وخت پورې يې د محکوميت موده نه وی تېره کړي
 د شخص د تابعيت پرېښودنه د افغانستان امنيت يا ګټې د ګواښ سره مخامخ کوي

 هغه څوک چې د افغانستان تابعيت له لاسه ورکوي، مکلف دی چې خپل ټول غيرمنقول جایدادونو د يوه کال په بشپړه موده کې د هېواد دننه وپلوري

ADDRESS

: آدرس بخش خدمات قونسلی و پذیرش مراجعین
Consular Section & Postal Address:
Källängstorget 10
Näset Centrum
18144 Lidingö
Sweden
Tel Consular: 0046 720162265

Monday to Thursday 09:00 to 16:30

Find us by public transportation   آدرس ما با استفاده از ترانسپورت شهری
SL.SE

OPENING HOURS

Passport appointment:
appointment.passport@embassyofafghanistan.se
Tazkera appointment:
appointment.tazkera@embassyofafghanistan.se

Visa applications are received from 10:00 to 13:00, Monday to Thursday. No prior appointment is required.
The reception office is closed on Fridays.

Chancery

Skepparbacken 2B
Saltsjö-Duvnäs
13150 Nacka 
Sweden
 
 
 

EMBASSY OF AFGHANISTAN 2017 - STOCKHOLM